اخبار و رویداد ها
مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی 400 267 شرکت فروسیلیس ایران

مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی

مخزن ذخیره آب 10 هزار متر مکعبی نظر به خشکسالی های اخیر کشور، شرکت فروسیلیس ایران جهت تامین آب مصرفی کارخانه در فصل گرم و خشک تابستان در تاریخ 97/7/22…

بیشتر