اعضای کمیته اجرایی

مهندس بهنام گلی : دبیر اجرایی کنگره

مهندس احد ماهری : نایب دبیر اجرایی کنگره

مهندس سید جلال میر محمدی : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس رسول صبردوست : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس سجاد امان پور : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس آیدین تبریزی : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس مرتضی محمدی : عضو کمیته اجرایی کنگره

خانم دکتر بهاره کبیری : عضو کمیته اجرایی کنگره