اعضای شورای سیاست گذاری

رئیس شورای سیاستگذاری : مهندس علیرضا کریمی (مدیر کل پدافند غیر عامل آذربایجانشرقی)

مهندس مرتضی علیخانی ( مدیرکل اداره کل امور شهری و شوراهای استان آذربایجان شرقی )

دکتر اکبر طلوعیان (رئیس گروه نظارت فنی سازمان برنامه بوجه استان آذربایجان شرقی)

مهندس علی طوماری ( رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی )

مهندس محمد باقر آقایی (معاون اداره کل پدافند غیرعامل)