آقای دکتر فرزین حق پرست

دکتری معماری،فناوری وانرژی از دانشگاه کاردیف انگلستان

دبیر علمی کنفرانس