آقای دکتر حامد بیتی

دکتری معماری از دانشگاه هنر اسلامی تهران

دبیر علمی کنفرانس